Już od 28 lutego jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z obszaru województwa łódzkiego mogą składać wnioski o dofinansowanie na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych i dostosowane ich do potrzeb potencjalnych inwestorów. Nabór wniosków prowadzić będzie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi do 10 maja 2019 r.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną
lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych). Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.

Więcej informacji: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3230-poddzialanie-ii-1-1-tereny-inwestycyjne