Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 20.08.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.05.04-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna”.

Uprawnionymi do składania wniosku są:

  • JST i ich związki;
  • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
  • Samorządowe osoby prawne;
  • Organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
  • Szkoły wyższe;
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  • Jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).

Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

  • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska,
  • budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN.

Nabór prowadzony będzie od 23.08.2019 do 31.10.2019.

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/45-ochrona-przyrody-rpo-wielkopolskiego-454-edukacja-ekologiczna-1/