Uwaga przedsiębiorcy!!! Od 4 marca do 14 czerwca 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy. Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych
    na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z  możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa
    z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 877 000,00zł;
  • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 4 123 000,00 zł.

Więcej informacji: https://www.poir.gov.pl/nabory/1-37/