Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y.

W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe. Wspierane będą kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych. Wsparcie może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie. Zakres projektów:

  • wymiana źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych (w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych), kotłowniach osiedlowych,
  • wymiana źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w budynkach użyteczności publicznej,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis – 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Nabór prowadzony będzie od 31.12.2018 do 30.09.2019

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-431-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-4/