Od 28 czerwca jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego Działania: Zwiększony zasób informacji o stanie środowiska przyrodniczego. W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów: Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (w porozumieniu z GDOŚ).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 3 864 960 PLN.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać do dnia 31 października 2019 r.

 

Więcej informacji: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/48-podnoszenie-jakosciladu-przestrzennego-0