Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe.

W ramach Działania 4.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • instytucje kultury.

Wsparcie udzielane będzie w ramach typu projektu: prace  konserwatorskie,  restauratorskie przy  zabytkach  nieruchomych,  historycznych zespołach budowlanych, prowadzące do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów.

W ramach wyżej wskazanego typu możliwa jest realizacja projektów dotyczących prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach nieruchomych wraz z ich otoczeniem. W ramach działań dodatkowych, służących poprawie dostępu do zabytków nieruchomych, możliwa jest realizacja następujących zadań:

  • zakup oraz instalacja wyposażenia służącego zachowaniu zabytków nieruchomych, wraz z  otoczeniem,  w  celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne/turystyczne regionu,
  • zakup  oraz  instalacja  wyposażenia  służącego  dostosowaniu  obiektów  dla  osób z niepełnosprawnościami,
  • zakup oraz  instalacja wyposażenia w celu monitoringu i zabezpieczenia zabytków nieruchomych,
  • zagospodarowanie  terenu  otaczającego zabytek  nieruchomy (np. chodniki, parkingi, wewnętrzne ciągi komunikacyjne, oświetlenie).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR.

Nabór prowadzony będzie od 15.07.2019 r. do 31.12.2020 r.

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-dziedzictwo-kulturowe-2/