Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych. Typy beneficjentów: instytucje otoczenia biznesu, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe.

Typ projektów podlegający dofinansowaniu: kreowanie lub rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Projekt powinien dotyczyć nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej, lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB.

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 95%. Wsparcie udzielane Wnioskodawcy stanowi pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP lub regionalną pomoc inwestycyjną, lub pomoc de minimis.

Nabór prowadzony będzie od 19.08.2019 r. do 04.10.2019 r.

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-otoczenie-biznesu-212-profesjonalizacja-uslug-biznesowych-6/