Od 8 lipca do 9 sierpnia 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego. Konkurs skierowany będzie do jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego.

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest:

a) wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (np. rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowanie informacji, prezentacja stref aktywności gospodarczej na zagranicznych targach branżowych);

Przykładowe działania: dostarczanie informacji o regionie, jego specyfice oraz organizowanych tu wydarzeniach o znaczeniu międzynarodowym, prezentacja walorów inwestycyjnych regionu oraz jego przewagi konkurencyjnej, prezentacja ofert inwestycyjnych, stworzenie bazy kontaktów dla inwestorów w regionie, promocja atrakcyjności inwestycyjnej i przedsiębiorczości regionu.

b) promocja gospodarcza regionu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. Promocja dopuszczalna jest w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym również poprzez działania medialne (informacyjne, promocyjne, edukacyjne).

Przykładowe działania: systemowa kampania promująca atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą regionu (wybranego) w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez – organizację imprez lub wydarzeń o charakterze gospodarczym, przeprowadzenie działań informacyjno-reklamowych w kraju i za granicą).

Założenia projektu obligatoryjnie muszą wpisywać się w dokumenty strategiczne dot. polityki inwestycyjnej regionu w zakresie promocji gospodarczej (np. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego lub Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD).

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 4 500 000,00 PLN.

 

Więcej informacji: http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1288-1-4-c-promocja-oferty-gospodarczej-regionu-na-rynkach-krajowych-i-miedzynarodowych-konkurs-horyzontalny-2019.html