Od 30 kwietnia jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji KONKURS V, Infrastruktura i Środowisko.

Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy
lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu
jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie do dnia 28 czerwca 2019 r.

 

Więcej informacji: https://www.pois.gov.pl/nabory/16-promowanie-wykorzystywania-wysokosprawnej-kogeneracji-ciepla-i-energii-elektrycznej-w-oparciu-o-zapotrzebowanie-na-cieplo-uzytkowe-161-zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-konkurs-v/