Informujemy, że w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od 04.04.2022 r. do 05.05.2022 r. zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie w ramach przedsięwzięć związanych z realizacją działań planistycznych zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:
VIII. 1 – Opracowanie wymaganych ustawowo planów i programów w dziedzinach objętych priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu
VIII. 3 – Inne niewymienione działania, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska, ważne w skali regionalnej lub o znaczącej skali efektu ekologicznego.

Konkurs będzie miał na celu przygotowanie, opracowanie merytoryczne, skład graficzny dokumentów ważnych w skali regionalnej tj. opracowywanie polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie ochrony środowiska lub przyrody ważnych w skali lokalnej lub regionalnej, w tym dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Jako INGENIS przeprowadzimy analizę każdego pomysłu pod katem wymów konkursu oraz w przypadku zainteresowania, podejmiemy się wsparcia w zakresie aplikowania o dofinansowanie. W razie pytań, zapraszam do kontaktu.