W najbliższym czasie uruchomiony zostanie nabór wniosków dla projektów wpisującym się w cele szczegółowe Działania 10.4. Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:

  1. Jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  2. Związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
  3. Przedsiębiorców

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 1) opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.: rozbudowę lub przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujących źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku.

Uzupełniająco w ramach ww. typu projektu dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Nabór prowadzony będzie od 27.01.2020 r. do 28.02.2020 r.

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/104-redukcja-emisji-3/