Już od 28 lutego jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy z obszaru województwa zachodniopomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi. Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania tj. zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zapewniające zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań akcesyjnych.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Projekt dotyczący selektywnej zbiórki odpadów komunalnych spełniać musi łącznie poniższe warunki:
• dotyczy obszaru zamieszkanego przez mniej niż 20 000 mieszkańców,
• wydatki kwalifikowalne projektu są poniżej 2 mln zł.

W przypadku przedsięwzięć innych niż selektywna zbiórka odpadów wydatki kwalifikowalne w projekcie nie mogą przekroczyć 8 mln zł. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 13 553 820,00 PLN.
Nabór wniosków prowadzony będzie do 28 marca 2019 r.

Więcej informacji: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/37-rozwoj-gospodarki-odpadami-komunalnymi-0#toc-na-co-i-kto-moe-skada-wnioski-8stiDTP2