Od 28 lutego przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jst, jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe z obszaru województwa zachodniopomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zwiększony udział energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji. W ramach konkursu wsparcie może uzyskać typy projektu: Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej
i elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego).

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 3 872 520 zł.

Więcej informacji: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/212-rozwoj-kogeneracyjnych-zrodel-energii-0