Uwaga Przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego. Od 05.11.2019 do 07.01.2020 prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata), RPO Dolnośląskiego.

Nabór w trybie konkursowym skierowany do Wnioskodawców realizujących projekty na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonym w Strategii ZIT AW.

Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorcom którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS2) przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata.

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.5 Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP– ZIT AW, którego celem szczegółowym jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, np.:

  • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej. Pomoc będzie przyznawana na inwestycje początkowe.

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/15-rozwoj-produktow-i-uslug-w-msp-152-rozwoj-produktow-i-uslug-w-msp-zit-aglomeracji-walbrzyskiej-mikroprzedsiebiorstwa-prowadzace-dzialalnosc-gospodarcza-krocej-niz-2-lata/