Uwaga przedsiębiorcy!!! Od 15 marca do 14 czerwca 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R – GAMEINN, Inteligentny Rozwój.
Dofinansowaniu będą podlegać projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przed wdrożeniowe.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 20mln zł. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych).

Więcej informacji: https://www.poir.gov.pl/nabory/1-34/