Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów działanie 5.1 Gospodarka odpadowa od 27.01.2020 do 26.02.2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  3. Przedsiębiorstwa;
  4. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia);
  5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  6. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

  • Budowa/rozbudowa/modernizacja przez gminy, ich związki lub podmioty realizujące zadania w imieniu JST punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia.
  • Działania informacyjno-edukacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów jako element uzupełniający projektów.

Preferowane będą projekty obejmujące selektywną zbiórkę odpadów i zapobiegające powstawaniu odpadów.

W przypadku tworzenia przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów preferowane będą zintegrowane projekty pokrywające większe obszary geograficzne, np. kilku gmin.

W obszarze gospodarki odpadami komunalnymi warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO).

W przypadku projektów dotyczących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) obowiązuje demarkacja kwotowa i liczby obsługiwanych mieszkańców, tj.: do dofinansowania kwalifikować się będą projekty o wartości do 2.000.000,00 PLN kosztów kwalifikowalnych oraz obsługujące do 20 tys. mieszkańców.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-gospodarka-odpadowa-konkurs-nr-rpwm050100-iz00-28-00120/