SZYBKA ŚCIEŻKA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór projektów w konkursie 6/1.1.1/2019 Szybka ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Szybka ścieżka jest obecnie najbardziej prestiżowym konkursem dla projektów B+R. Celem NCBR jest dofinansowanie projektów, których finalnym efektem jest stworzenie innowacyjnej technologii w postaci nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe polegające na przygotowaniu nowych produktów lub technologii do wdrożenia na rynek. W ramach obecnego konkursu NCBR oferuje rekordową alokacje w wysokości 1100 mln PLN. Obecna edycja trwa do 16 grudnia 2019 roku. Projekty nie mogą być realizowane w woj. mazowieckim. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość inwestycji w przypadku MŚP to 1 mln PLN oraz 2 mln PLN w przypadku pozostałych projektów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 1. przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże);
 2. konsorcja składające się z przedsiębiorców;
 3. konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem musi być przedsiębiorstwo.

Poziom pomocy:

1) Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%;
 2. średnie przedsiębiorstwa – 50%;
 3. duże przedsiębiorstwa – 40%;
 4. dla jednostki naukowej – 100%.

2) Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%;
 2. średnie przedsiębiorstwa – 75%;
 3. duże przedsiębiorstwa – 65%;
 4. dla jednostki naukowej – 100%.

3) Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 1. MŚP i duże w ramach pomocy de minimis – 90%;
 2. usługi doradcze dla MŚP – 50%.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte:

 1. wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia);
 2. podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych w formie usług oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie);
 3. koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.);
 4. koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków);
 5. koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego).
 6. koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową w wysokości 25% procent od kosztów kwalifikowanych, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

 

Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-6-1-1-1-2019/