Od 20 maja jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych oraz wpływa na osiągnięcie wskaźników:

  • Spadek emisji pyłów [Mg/rok],
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2].

Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

W ramach niniejszego konkursu ustala się maksymalną dopuszczalną wartość dofinansowania w wysokości 4 600 000 PLN na Gminę w ramach naboru wniosków (wartość obliczona na podstawie stawek jednostkowych razem z wartością dofinansowania kosztów pośrednich jako 15% kosztów bezpośrednich).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 19 327 500,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać do dnia 30 lipca 2019 r.

 

Więcej informacji: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/215-termomodernizacja-budynkow-jednorodzinnych-zachodniopomorski-program-antysmogowy