Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.3 Transport multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (jst), związków i stowarzyszeń jst, jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną, przedsiębiorców.

Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

  • budowa, przebudowa lub modernizacja multimodalnych terminali przeładunkowych, w tym terminali położonych w centrach logistycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do realizacji projektów;
  • zakup lub modernizacja wyposażenia wykorzystywanego przy świadczeniu usług transportu multimodalnego z wyłączeniem środków transportu.

Wyłącznie jako element projektów dotyczących infrastruktury lub wyposażenia terminali przeładunkowych mogą być realizowane przedsięwzięcia dotyczące zakupu lub modernizacji systemów zarządzania i monitorowania ruchu (teleinformatycznych i telematycznych) związanych z obsługą transportu multimodalnego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Konkursu wynosi 85%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, jednak nie może być wyższy niż 85%.

Nabór prowadzony będzie od 30.09.2019 do 30.12.2019.

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/33-transport-multimodalny-2/