Od 31 maja jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin z obszaru województwa wielkopolskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Projekty dotyczące infrastruktury do zbiórki i utylizacji wyrobów zawierających azbest lub łączące komponent dotyczący infrastruktury z działaniami z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest mogą być realizowane w ramach odrębnego konkursu dla Poddziałania 4.2.2 Nr RPWP.04.02.02-IZ.00-30-002/19

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu, z zastrzeżeniem, iż maksymalny poziom dofinansowania to 400 000,00 PLN. Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 50 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 3 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać do dnia 9 sierpnia 2019 r.

 

Więcej informacji: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/315