Od 8 maja jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące kompleksowych rozwiązań, realizowanych w aglomeracjach ujętych w V AKPOŚK i Master Planie dla dyrektywy Rady 91/271/EWG, takich jak:

  1. budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,
  2. budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
  3. budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna. (z zachowaniem parametrów wymaganych dla oczyszczania ścieków
    w aglomeracjach o wielkości 2.000-10.000 RLM.),
  4. systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi,
  5. budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych,
  6. urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w następujących rundach konkursowych:
I runda: od 8.05.2019 r. do 31.05.2019 r.,
II runda: od 3.06.2019 r. do 28.06.2019 r.,
III runda: od 1.07.2019 r. do 30.08.2019 r.

 

Więcej informacji: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=331