Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 20.08.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19 w ramach Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”.

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  • Jednostki naukowe i ich konsorcja;
  • Uczelnie wyższe;
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę Lidera pełni jednostka naukowa).

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem jest wsparcie infrastruktury badawczej zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na wyposażeniu w aparaturę badawczą i/lub budowie, przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 78% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym:

Maksymalny poziom dofinansowania części gospodarczej projektu – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu – 85% kosztów kwalifikowalnych.

Elementy niezwiązane bezpośrednio z infrastrukturą B+R, a jedynie uzupełniające przedmiotową infrastrukturę (np. parkingi, zagospodarowanie terenu) mogą być finansowane wyłącznie w części gospodarczej projektu w ramach pomocy de minimis (do 700 000,00 PLN).

Nabór prowadzony będzie od 23.09.2019 do 13.12.2019

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-wsparcie-infrastruktury-br-w-sektorze-nauki-2/