W ramach Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłoszono 4 konkursy w ramach elektromobilności – Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru.

Nabór wniosków zaplanowano od 7 stycznia do 31 marca 2022. Pomoc będzie przyznawania w formie bezzwrotnej dotacji. Konkursy są skierowane do:

 1. jednostek samorządu terytorialnego;
 2. przedsiębiorców;
 3. spółdzielni;
 4. wspólnot mieszkaniowych;
 5. rolników indywidualnych.

Intensywność pomocy z podziałem na rodzaj inwestycji (4 warianty):

a) dofinansowanie do 25% kosztów kwalifikowanych w przypadku:

– budowy stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja

ładowania;

– utworzenia punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania.

b) dofinansowanie do 30% kosztów kwalifikowanych w przypadku:

– budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW;

– przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.

– intensywność wsparcia ulega zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania jest usytuowana w gminie, w której na dzień 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie:

– liczba mieszkańców nie przekraczała 100 000, lub;

– zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych, lub

– mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.

– zwiększenie intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.

c) dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku:

budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 150 kW;

przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 150 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.

 d) dofinasowanie do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku budowy lub przebudowy ogólnodostępnej stacji wodoru.

Przykładowe koszty kalikowane w ramach 4 naborów:

 1. koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE;
 2. część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego – dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii. Raty i opłaty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą być ustalone w umowach leasingu, które muszą również zawierać zobowiązanie korzystającego (beneficjenta dofinansowania) do zakupu środków trwałych po upływie okresu leasingu i wskazanie, że środki trwałe będą umiejscowione na terenie stacji ładowania/stacji wodoru;
 3. koszty montażu i robót budowlanych;
 4. koszty instalacji przyłączeniowej;
 5. cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie;
 6. koszty dokumentacji technicznej;
 7. koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
 8. koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych;
 9. podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług;
 10. podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 11. koszt budowy magazynu energii oraz koszt budowy instalacji do produkcji wodoru, w tym nabycie/leasing elektrolizera jest kosztem niekwalifikowanym.

Jako INGENIS przeprowadzimy analizę każdego pomysłu pod katem wymów konkursu oraz w przypadku zainteresowania, podejmiemy się wsparcia w zakresie aplikowania o dofinansowanie.