Uwaga przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego!!! Od 22 marca 2019 do 25 kwietnia 2019 prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat.
Nabór w trybie konkursowym skierowany do Wnioskodawców realizujących projekty na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonym w Strategii ZIT AW.
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:
a) wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
b) dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej.
W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało – wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych
i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu wynosi: dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikowalnych; dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100.000 PLN; maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 2.000.000 PLN.
Więcej informacji: http://www.ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-1-5-2-rozwoj-produktow-i-uslug-w-msp-zit-aw-schemat-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-z-wylaczeniem-mikroprzedsiebiorstw-dzialajacych-do-2-lat/