Uwaga przedsiębiorcy!!! Od 25 lutego do 4 kwietnia 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych
– Go to Brand – Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 50% – 85%, natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – 1 000 000 zł.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
• zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 30 000 000 zł;
• zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000 zł.
Więcej informacji: https://www.poir.gov.pl/nabory/1-35/