Od 28 czerwca jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego Działania: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody. W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

  • Zapewnienie ciągłości istnienia chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami,
  • Ochrona gatunków in-situ,
  • Odtwarzanie siedlisk i gatunków zdegradowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 579 744 PLN.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać do dnia 31 lipca 2019 r.

 

Więcej informacji: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/44-wsparcie-nieinfrastrukturalnych-form-ochrony-przyrody-0