Od 1 lipca do 2 września 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego  mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt, mający na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie udzielane będzie w ramach nw. typów projektów wynikających z SOOP:

Typ 2. Zakup wyposażenia dla ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt, w tym:

  • zakup elementów wyposażenia ośrodków rehabilitacji (w tym sprzętu medyczno-weterynaryjnego),
  • zakup lub dostosowanie środka transportu do przewozu dzikich zwierząt,
  • zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Typ 3. Rehabilitacja dziko żyjących zwierząt w ośrodkach rehabilitacyjnych dla zwierząt, w tym:

  • zakup wyposażenia służącego rehabilitacji dzikich zwierząt.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego

W ramach konkursu nie przewiduje się dofinansowania projektów: realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, objętych pomocą publiczną oraz (co do zasady) generujących dochód.

W ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty o stacjonarnym charakterze, tj. takie, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi: 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 082 188,80 PLN.

 

Więcej informacji: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/47-wsparcie-osrodkow-rehabilitacji-dziko-zyjacych-zwierzat-majacy-na-celu-wzmocnienie-mechanizmow-ochrony-przyrody