NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. Konkurs jest podzielony na 7 rund trwających: 1) od 14 lutego do 31 marca 2020 r.; 2) od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.; 3) od 1 maja do 31 maja 2020 r.; 4) od 1 czerwca do 30 czerwca 2020 r.; 5) od 1 lipca do 31 lipca 2020 r.; 6) od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.; 7) od 1 września do 30 września 2020 r., do godziny 16:00.

Kto może składać wnioski?

MŚP

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które:

  1. obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania) oraz
  2. zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR, oraz
  3. otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).

Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-seal-of-excellence-1/