Uwaga przedsiębiorcy!!! Od 23 kwietnia do 10 maja 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

  • Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej. Wsparcie w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa na samozatrudnienie czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach niniejszego konkursu wynosi 23 050,00 zł.
  • Finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze. Wsparcie szkoleniowo doradcze udzielane jest na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.
    • szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
    • pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 32 790 960,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi  95,00%.

 

Więcej informacji: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3340-poddzialanie-viii-3-1-wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych