Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.

Nabór prowadzony będzie od 31.10.2019 r. do 20.12.2019 r.

W ramach Działania 3.6 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  2. Jednostki organizacyjne jst,
  3. Przedsiębiorcy – podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  4. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zwiększona liczba ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami unijnymi.

W ramach konkursu wsparcie może uzyskać typy projektu:

  1. Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
  2. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/36-wsparcie-rozwoju-systemow-oczyszczania-sciekow-5/