Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 25.06.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19w ramach Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu”.

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są jednostki samorządu terytorialnego ich związki i jednostki organizacyjne.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem jest wsparcie kompleksowych systemów zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz wzmocnienia potencjału gospodarczego województwa, głównie w strategicznych obszarach zdefiniowanych w Wielkopolskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji poprzez m. in.:

    1. a) Promocję gospodarczą (m.in. udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych, w tym udział przedsiębiorstw, pogłębione analizy wybranych rynków zagranicznych, monitoring trendów w gospodarce krajowej i światowej, system komunikacji w postaci platformy internetowej);
    1. b) Promocję inwestycyjną (m.in. aktualizacja bazy ofert inwestycyjnych, udział w inwestycyjnych imprezach targowych);
    1. c) Budowę Marki Wielkopolski.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Nabór prowadzony będzie od 29.07.2019 do 30.09.2019 r.

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/14-internacjonalizacja-gospodarki-regionalnej-142-promocja-gospodarcza-regionu-2/