Od 30 marca przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.
Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro. Budżet w ramach Konkursu wynosi 200 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności.
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie do dnia 28 maja 2019r.

Więcej informacji: https://www.pois.gov.pl/nabory/11-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-111-wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnejprzesylowej-4/