Już od 25 lutego jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z obszaru województwa wielkopolskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)”.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:
1) budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań
(w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
2) budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
3) budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
4) wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach ppkt. 1-3).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 60 000 000,00 PLN
Nabór wniosków prowadzony będzie do 29 marca 2019 r.
Więcej informacji: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/300#recruitment_section_2