Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs inwestycyjny dla lubelskich przedsiębiorców – 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP (RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19).

Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70%. W ramach naboru przewidziano rekordowe 150 mln zł alokacji dla zwycięskich projektów. Premiowane będą projekty polegające na wdrożeniu innowacji procesowej/produktowej wynikających z przeprowadzonych prac B+R. Wymogiem jest posiadanie siedziby/oddziału na terenie województwa lubelskiego na moment złożenia wniosku.

Nabór trwa od 30.11.2019 do 31.01.2020 roku.

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

a) Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.

b) Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).

c) Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

d) Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

W ramach projektu Wnioskodawca może sfinansować zakup:
a) nieruchomości – nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych;
b) materiałów i robót budowlanych – nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych;
c) nowych i używanych środków trwałych;
d) rat spłat wartości początkowej środka trwałego;
e) wartości niematerialnych i prawnych.

Więcej informacji: https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1708-3_7_wzrost_konkurencyjnosci_msp_pomoc.html