Od 2 lipca do 2 września 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Nabór w trybie konkursowym skierowany jest do beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Przedmiotem konkursu jest typ projektów określony dla Działania 4.5. Bezpieczeństwo w schemacie 4.5.C: Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych, w tym:

  • systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19 w poddziałaniu 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, wynosi 1 813 510 EUR, tj.  7 787 937 PLN.

Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania: 500 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.

 

Więcej informacji: http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-poddzialania-4-5-2-bezpieczenstwo-zit-wrof/