Uwaga przedsiębiorcy z województwa łódzkiego! Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw.

Typ projektów podlegający dofinansowaniu: Typ projektu 2 tj. zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) – w tym nowego projektu wzorniczego – lub procesu (metody produkcji lub dostawy) – bon na innowacje.

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy de minimis udzielanej Wnioskodawcy wynosi 85%. Pomoc de minimis może zostać udzielona Wnioskodawcy na pokrycie każdego rodzaju kosztów związanych z projektem (komponent usługowy, prace przedwdrożeniowe, komponent wdrożeniowy).

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP udzielanej Wnioskodawcy wynosi 50%. Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP może zostać udzielona Wnioskodawcy na pokrycie kosztów związanych z realizacją prac przedwdrożeniowych.

Regionalna pomoc inwestycyjna może zostać przyznana na inwestycję początkową związaną z realizacją komponentu wdrożeniowego. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

    1. a) o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
    1. b) o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu – 1 500 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach usługi badawczej – 800 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 30.08.2019 do 31.10.2019 r.

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-122-projekty-br-przedsiebiorstw-12/