Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 od 31.01.2020 do 14.02.2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • wymiana niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne,
  • inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię w budynkach wraz z wymianą niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne.

Dla każdego budynku objętego projektem przeprowadzona musi zostać ocena energetyczna, w ramach której powstanie świadectwo charakterystyki energetycznej oraz określona zostanie moc nowego źródła ciepła, jakie ma zostać zainstalowane w budynku. W przypadku braku spełnienia minimalnych standardów efektywności energetycznej budynku, tj. gdy wartość wskaźnika EPH+W przekracza:

  • 150 kWh/(m2x rok) dla budynków jednorodzinnych,
  • 135 kWh/(m2x rok) dla budynków wielorodzinnych,
  • 95 kWh/(m2x rok) dla budynków użyteczności publicznej,

wsparcie w zakresie wymiany źródła ciepła uwarunkowane będzie wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana będzie energia ze wspieranych urządzeń. Inwestycje te dotyczyć muszą prac w zakresie modernizacji energetycznej budynku i wynikać z przeprowadzonej przed realizacją inwestycji oceny energetycznej budynku. Ocena energetyczna musi zawierać zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie niezbędnym do spełnienia przez budynek ww. minimalnych standardów efektywności energetycznej budynku.

Osiągnięcie ww. wartości wskaźnika EPH+W nastąpi poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych innych niż wymiana źródła ciepła.W przypadku budynków zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków), w których ze względu na brak uzyskania pozwolenia od konserwatora zabytków na niektóre roboty budowlane, nie ma możliwości osiągnięcia ww. wskaźnika EPH+W, istnieje możliwość odstąpienia od oceny w oparciu o ten wskaźnik i określenie, po uprzedniej ocenie energetycznej, minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych koniecznych i możliwych do wykonania ze względu na zalecenia konserwatorskie. Dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie na inwestycje w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.W ramach działania wsparciem nie będą objęte budynki opieki zdrowotnej i budynki, w których ponad 50% powierzchni całkowitej wykorzystywane jest na cele związane z opieką zdrowotną.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR – 85 % kosztów kwalifikowanych projektu oraz 15% z środków Budżetu Państwa (zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu konkursu).

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/44-zmniejszenie-emisji-zanieczyszczen-1/