Od 1 kwietnia jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego z obszaru województwa zachodniopomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie w ramach dwóch typów projektów:

Typ 1 – Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast – projekty o charakterze stacjonarnym. W ramach ww. typu mogą być realizowane m. in.:
• budowa/przebudowa centrów przesiadkowych,
• budowa i modernizacja dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego,
• tworzenie inteligentnych systemów transportu (ITS),
• budowa obiektów „parkuj i jedź” oraz „Bike&Ride”.

Typ 2 – Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego – projekty o charakterze stacjonarnym i niestacjonarnym. W ramach ww. typu finansowane będą projekty z zakresu transportu publicznego bezemisyjnego i niskoemisyjnego, tj. napędzanego głównie energią ze źródeł alternatywnych. Jako element projektu możliwe są wydatki niezbędne do realizacji projektu, a przyjmujące formę budowy/zakupu infrastruktury jak np. budowa/zakup stacji ładujących dla autobusów elektrycznych bądź też zajezdni. W uzasadnionych przypadkach, tzn. tam gdzie inwestycje w tabor bezemisyjny byłyby całkowicie nieuzasadnione, możliwe jest dofinansowanie pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel (Euro VI) oraz napęd elektryczny.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR. Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie do dnia 30 maja 2019 r.

 

Więcej informacji: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/24-zrownowazona-multimodalna-mobilnosc-miejska-i-dzialania-adaptacyjne-lagodzace-zmiany-klimatu-w-ramach-kontraktow-samorzadowych-0