Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych[1] Schemat 1: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych powyżej 5 km przy drogach wojewódzkich Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km, (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20) – nabór od 31.03.2020 do 15.04.2020.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

  • jednostkę samorządu terytorialnego;
  • związek jednostek samorządu terytorialnego;
  • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
  • samorządową jednostkę organizacyjną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

  • W ramach Schematu 1:

Projekty dotyczące budowy, przebudowy ścieżek rowerowych powyżej 5 km przy drogach wojewódzkich (inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury).

  • W ramach Schematu 2:

Projekty dotyczy budowy, przebudowy ścieżek rowerowych do 5 km (inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/34-zrownowazona-mobilnosc-miejska-i-promowanie-strategii-niskoemisyjnych-11/