Uwaga przedsiębiorcy!!! Od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka” DOSTĘPNOŚĆ PLUS Konkurs nr 3, Inteligentny Rozwój.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych).

 

Więcej informacji: https://www.poir.gov.pl/nabory/1-49/