Od 1 – 12 kwietnia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz kościoły mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:
1. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz z zakupem wyposażenia związanego
z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym edukacyjnej.
2. Projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu (np. produkt regionalny) jako element szerszych projektów w zakresie kultury wskazanych w punkcie 1.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4 766 558,05 zł.

 

Więcej informacji: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=320