Od 1 kwietnia jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi z obszaru województwa zachodniopomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów realizujących działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych na obszarze objętym Kontraktem Samorządowym, polegające na:
• tworzeniu nowych stref inwestycyjnych typu „greenfield” ,
• poszerzeniu istniejącej strefy inwestycyjnej, poprzez przyłączenie przylegających do niej działek,
• zwiększeniu atrakcyjności strefy w istniejących granicach,
• tworzeniu nowych stref inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych i popegeerowskich.

W ramach Działania 1.13 wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:
• prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
• kompleksowym wyposażeniu w media,
• modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
• uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą
na terenie strefy),
• adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej
niż jednemu przedsiębiorcy.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie do dnia 30 maja 2019 r.

 

Więcej informacji: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/113-tworzenie-i-rozbudowa-infrastruktury-na-rzecz-rozwoju-gospodarczego-w-ramach-kontraktow-samorzadowych-0