Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Okres opracowania dokumentacji: lipiec 2019r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 18,3 mln. zł

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań: 1. Budowa hali technologicznej zasobni i wysegregowanych odpadów w ramach przebudowy i modernizacji istniejącej zasobni odpadów zmieszanych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy (KCGO). 2. Adaptacji boksów magazynu zewnętrznego
do kompostowania na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami. Zadanie obejmuje adaptację boksów magazynowych na reaktory biologicznego przetwarzania (kompostowania i biosuszenia) odpadów ulegających biodegradacji wraz z niezbędnymi instalacjami, w tym instalacji odprowadzania i oczyszczania powietrza procesowego w biofiltrze. W ramach przedsięwzięcie przewiduje się rozbiórkę i demontaż części istniejących obiektów – zadaszonych boksów magazynowych o powierzchni ok. 300 m2. Przepustowość planowanej instalacji wyniesie 8 000 Mg/rok. KCGO przyjmuje około 53 tys. Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Wybudowana w ramach projektu instalacja pozwoli na dodatkowe przetwarzanie ok 8 tys. Mg/rok odpadów.