Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jakim jest modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta Wschowa. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych będzie miało na celu zainteresowanie potencjalnych partnerów prywatnych niniejszym przedsięwzięciem.

Głównym celem Przedsięwzięcia jest rozbudowa obecnej sieci kanalizacyjnej, w tym podłączenie do nowych odcinków sieci kanalizacyjnej nowych użytkowników oraz modernizacja oczyszczalni ścieków, celem dostosowania przepustowości i wydajności względem nowych podłączeń do sieci – zadania te będą stanowiły Komponent Podstawowy przedsięwzięcia. Poza realizacją Komponentu Podstawowego dopuszcza również realizację przez partnera prywatnego Komponentu Uzupełniającego na który składa się  kompostownia osadów ściekowych lub/i instalacja kogeneracyjna spalająca odpady oraz osady ściekowe bądź inne rozwiązania zaproponowane przez partnera prywatnego.