Uwaga przedsiębiorcy z województwa łódzkiego!!! Od 28 lutego do 28 marca 2019 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi prowadzić będzie I rundę naboru wniosków w ramach Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw.

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące zakupu usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), w tym nowego projektu wzorniczego lub procesu (metody produkcji lub dostawy) – w ramach bonu na innowacje.

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy de minimis udzielanej Wnioskodawcy wynosi 85%. Pomoc de minimis może zostać udzielona Wnioskodawcy na pokrycie każdego rodzaju kosztów związanych z projektem (komponent usługowy, prace przedwdrożeniowe, komponent wdrożeniowy). Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP udzielanej Wnioskodawcy wynosi 50%. Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP może zostać udzielona Wnioskodawcy na pokrycie kosztów związanych z realizacją prac przedwdrożeniowych.
Konkurs skierowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa łódzkiego.

Więcej informacji: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3229-poddzialanie-i-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw