Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.1: Tereny inwestycyjne.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego w terminie od 30.09.2019 do 29.11.2019. Typy projektów podlegające dofinansowaniu: kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych).

 

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-otoczenie-biznesu-211-tereny-inwestycyjne-5/