Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 kończy się! Pracę nad nowym budżetem nadal trwają i nie są znane cele i wytyczne dla przyszłych konkursów o dofinansowanie ze środków UE. 2020 to rok, kiedy warto wykorzystać pozostałe środki na znanych zasadach. 2020 to ostatni rok, kiedy można ubiegać się o dofinansowanie na znanych zasadach. Warto wykorzystać tę okazję i pozostałe środki.

 

W ramach programów krajowych oraz regionalnych instytucje pośredniczące ogłosiły najciekawsze konkursy dla przedsiębiorców na cały 2020 rok. Rekordowe środki są dostępne w ramach Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz w ramach Funduszy Norweskich. Również poszczególne województwa oferują ostatnie konkursy na rozwój firm.

 

To ostatnia szansa! Rekomendujemy zapoznać się w ofertą konkursów na 2020 rok.  Rekordowe środki są przeznaczone na projekty B+R, projekty inwestycyjne oraz w zakresie promocji na rynkach zagranicznych. W dostępnych harmonogramach konkursów każda firma znajdzie coś dla siebie. Przedsiębiorco, nie zastanawiaj się, sprawdź naszą ofertę, ponieważ to ostatnia szansa przed dużym spowolnieniem w zakresie dostępnych środków na dofinansowanie z UE.

 

Najciekawsze konkursy o dofinansowanie w 2020 r.:

 

POIR 1.1.1 – Szybka Ścieżka – konkurs B+R – Dofinansowanie otrzymamy na przeprowadzenie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe albo jedynie prace rozwojowe) oraz dodatkowo prac przedwdrożeniowych (charakter nieobligatoryjny) w celu stworzenia/opracowania nowego innowacyjnego procesu (technologii) lub produktu (towar lub usługa). Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorstw (MŚP, duże) oraz konsorcjów tych przedsiębiorstw. Duże przedsiębiorstwa mogą składać wnioski od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r. natomiast sektor MŚP od 4 kwietnia do 1 czerwca. Dofinansowanie dla prac przemysłowych wynosi do 80%, dla prac rozwojowych do 60%. Budżet konkursu to rekordowe 1 200 mln PLN.

 

POIR 2.3.6 – Granty na Eurogranty – na stworzenie projektu – Dofinansowanie otrzymamy na działania związane z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Konkurs skierowany jest dla firm z sektora MŚP, gdzie intensywność dofinansowania projektu może wynosić do 100%. Konkurs zaplanowano od 21 stycznia 2020 do 12 stycznia 2021.

 

POIR 3.2.1 – Badanie na rynek – konkurs na innowacje – Dofinansowanie można otrzymać na wdrożenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Innowacyjność musi wynikać z przeprowadzonych samodzielnie lub zakupionych od podmiotu trzeciego prac B+R. Wsparcie można uzyskać na wyposażenie w firmy w niezbędne zasoby, umożliwiające wdrożenie innowacji. Firmy z sektora MŚP mogą się ubiegać o dofinansowanie na poziomie do 70%. Nabór wniosków trwa od 25 marca 2020 do 23 kwietnia 2020. Budżet konkursu wynosi 750 mln PLN.

 

POIR 3.2.2 – Kredyt na innowacje technologiczne – konkurs inwestycyjny na innowacyjną technologię – Dofinansowanie można otrzymać na wdrożenie innowacyjnej technologii, linii produkcyjnej do wytwarzania nowych i konkurencyjnych produktów. Nowa technologia musi być wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie, zakupionych na zasadach rynkowych lub zrealizowanych na zlecenie. W ramach projektu sfinansujesz zakup maszyn czy budowę nowej hali. O dofinansowanie mogą się ubiegać firmy z sektora MŚP. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70%. Na 2020 r. przewidziano dwie rundy naboru, gdzie pierwsza trwa od 15 października do 23 kwietnia 2020 r., druga od 24 września do 30 grudnia 2020 r.. Łączna alokacja na 2020 r. to 700 mln PLN.

 

POIR 3.2.2 – Go To Brand – promocja marki produktowej za granicą – Dofinansowanie otrzymamy na promocję produktów lub usługa na wydarzeniach branżowych w Polsce i za granicą. W ramach projektu sfinansujemy utworzenie stoiska wystawowego na targach, konferencjach międzynarodowych, na udział w misji wyjazdowej i przyjazdowej oraz sfinansujemy dodatkowe materiały promocyjne. O dofinansowanie mogę się ubiegać firmy z sektora MŚP. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85%. Preferowane są następujące branże: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branża kosmetyczna, meblarska, usługi prozdrowotne. Nabór wniosków trwa od 11 lutego do 11 marca. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 425 670 PLN. Ogólna alokacja to 300 mln PLN.

 

FUNDUSZE NORWESKIE (Norweski Mechanizm Finansowy) – projekty inwestycyjne – W ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” można otrzymać dofinansowanie na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług). Dofinansowanie mogą otrzymać efektywnie działające na rynku firmy z sektora MŚP. Celem jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców w ramach 3 obszarów tematycznych:

Innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation);

Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth);

Technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies).

Dotacje mogą pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych i wynosić nawet 8 mln zł. Dodatkowo przewidziano tzw. „Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” – osobna pula środków, o które mogą starać się firmy, których właścicielkami lub współwłaścicielkami są kobiety. Czynnikiem zwiększającym szanse otrzymania grantu będzie realizacja projektu grantowego w partnerstwie z podmiotem norweskim.

 

PO POLSKA WSCHODNIA – 1.2 Internacjonalizacja MŚP – promocja na rynkach zagranicznych – Dofinansowanie można otrzymać na działania, mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, w przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na poziomie do 85%. Nabór zostanie ogłoszony 7 kwietnia i zostanie podzielony na II rudny – od 7 kwietnia do 4 maja 2020 r. oraz od 4 sierpnia do 7 września 2020. Ogólna alokacja to 50 mln PLN.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Ekspertami. Pracownicy INGENIS mają wiedzę na temat każdego konkursu, zaplanowanego na ten rok i z przyjemnością wesprą Państwa w pozyskaniu dotacji. Chętnie spotkamy się z Państwem indywidualnie, żeby porozmawiać o potrzebach i planach firmy i dopasować Państwa inwestycje do dostępnych konkursów i planów dofinansowania. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. Rozmowa, a w konsekwencji wspólna analiza pomysłu, przełożą się na dodatkowy zastrzyk gotówki w postaci dofinansowania.