Już od 25 lutego JST i ich związki, jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe posiadające osobowość prawną, państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych, OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną oraz PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne z obszaru województwa wielkopolskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie na wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem oraz rozwoju systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń w ramach w ramach Poddziałania 4.1.4 „Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń”.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 5 kwietnia 2019 r.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach WRPO 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN.
Więcej informacji: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/301