Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020          
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Koszty całkowite: 2 457 136,00 PLN
Dofinansowanie: 1 955 000,00 PLN

Miło nam poinformować, że  Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego dzięki wsparciu INGENIS otrzymała dofinansowanie na inkubacje wielkopolskich przedsiębiorstw.

W ramach Projektu THC planuje zapewnić przedsiębiorstwom, w tym przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności, szereg usług potrzebnych do ich funkcjonowania. Dzięki realizacji przedsięwzięcia Towarzystwo Im. Hipolita Cegielskiego zaoferuje wielkopolskim firmom pakiet usług okołobiznesowych, doradczych, specjalistycznych oraz infrastrukturalnych.

Projekt przewiduje kompleksową realizację i koncentrację usług informacyjno-doradczych, szkoleniowych, z zakresu innowacji i technologii, badawczych, jak i infrastrukturalnych oraz innych wykraczających poza wymieniony zakres.

Projekt zapewnia efekt synergii w obszarze inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski wskutek połączenia nauki i biznesu – dzięki własnym kontaktom wypracowanym przez Towarzystwo w ciągu ponad 20 lat działalności. Ponadto w ramach Projektu założono również szereg usług umożliwiających zawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami nauki, jak i instytucjami finansowymi. Doświadczenie Wnioskodawcy oraz przeprowadzone konsultacje i badanie ankietowe z przedsiębiorcami z terenu Wielkopolski potwierdzają, że zaplanowane usługi są adekwatne i pożądane. Odpowiadają one na zapotrzebowanie rynku na usługi powstałe w wyniku realizacji Projektu i rozwiązują rozwiązuje w pełni zidentyfikowane problemy (przede wszystkim wskazaną w rozpoznaniu rynku zapotrzebowanie na usługi wspierające efektywne wdrażanie innowacji).