Uwaga przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego!!! Od 22 marca 2019r. do 30 kwietnia 2019r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2 Ca Usługi dla przedsiębiorstw – profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu.

W ramach konkursu wsparcie będzie udzielane na:

 1. zakup usługi doradczej w zakresie innowacji – w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014, oznaczającej doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone. Zalicza się do nich:
 • analizę alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji;
 • uszczegółowienie i ocenę wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji;
 • przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej
  lub wdrażanej innowacji;
 • identyfikację i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych
  z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji;
 • poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii;
 • pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej
  do wdrożenia innowacji;
 • pomoc w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii;
 • doradztwo w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii;
 • analizę ryzyka wdrożenia innowacji;
 • doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji;
 • doradztwo i pomoc w pełnym wdrożeniu innowacji;
 • monitorowanie i ocenę efektów wdrożenia innowacji;
 • analizę wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne;
 • doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej;
 1. b) zakup usługi wsparcia innowacji – w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczającej udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług Zalicza się do nich:
 • udostępnianie banków danych, badań rynku;
 • udostępnianie laboratoriów;
 • znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Wsparciem objęte będą usługi przyczyniające się do wspierania procesów wdrażania innowacji
z zakresu obszarów i podobszarów dolnośląskich inteligentnych specjalizacji wymienionych
w dokumencie Ramy Strategicznie na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska (załącznik RSI).

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 PLN.